COVID 19

 

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy jest nieczynna do odwołania. Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Gminy Brzeźnica przelewem na właściwe rachunki bankowe wykazane w dalszej części informacji.


- płatności z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) na indywidualne rachunki bankowe wskazane na decyzjach o wysokości podatków. W przypadku nieposiadania wiedzy o takim rachunku płatności można uregulować na rachunek: 77 8112 0008 0000 0358 2000 0380


- płatności z tytułu podatku od środków transportowych na rachunek: 77 8112 0008 0000 0358 2000 0380,


- płatności z tytułu opłat za odpady komunalne, na indywidualne rachunki bankowe wskazane na decyzjach o wysokości opłat. W przypadku nieposiadania wiedzy o takim rachunku płatności można uregulować na rachunek: 98 8112 0008 0000 0358 2000 0390,


-płatności z tytułu opłat skarbowych, opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat cmentarnych, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłat za czynsze i media itp., na rachunek 22 8112 0008 0000 0358 2000 0400.

 

Płatności można również dokonywać w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy, który zajmuje się bankową obsługą Gminy Brzeźnica bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu wpłat.

 

Informacje o rachunkach bankowych można również znaleźć na stronie internetowej www.brzeznica.pl