ZARZĄDZENIE NR OS.0050.220.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał

Na podstawie art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

Pobierz treść zarządzenia