house

 

Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r poz.2204 z późn. zm), § 3 ust.1, § 4 ust. 2,4,6, § 6 ust. 1, 4 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r, poz.1490 z późn.zm) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XVII/163/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie publicznego przetargu ustnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, położonej w miejscowości Tłuczań, Gmina Brzeźnica i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica

 

Wójt Gminy BRZEŹNICA ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Tłuczań, GMINA BRZEŹNICA

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę budowlaną, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr : 456/4 o powierzchni 0,2441 h, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KR1W/00100111/2, w której dział III i IV nie zawiera wpisów i nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne.

 

Działka położona jest we wsi Tłuczań w jej pośredniej części około 3 km od drogi krajowej nr 44. Od strony południowej zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych, występują na niej ograniczenia zabudowy z uwagi na przebiegającą linię energetyczną, kształt i warunki geotechniczne. Działka stanowi kompleks w kształcie wydłużonego prostokąta. Teren o dużym nachyleniu i spadku w kierunku południowym. Dostępność do działki z drogi asfaltowej. Uzbrojenie techniczne działki: energia elektryczna siły i światła. Ograniczenia w postaci przebiegających i przecinających działki linii energetycznych, osuwiska i spadku terenowego.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działka nr: 456/4 o powierzchni 0,2441 h położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny- 2.18 MN1.

Cenę nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z daty 20 sierpnia 2019r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.104.2019 z dnia 12 września 2019r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości z tytułu sprzedaży przez Urząd Gminy Brzeźnica w formie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość budowlaną, niezabudowaną położoną w obrębie Tłuczań, ozn. nr geodezyjnym: 456/4 o powierzchni 0,2441 h.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:            66.000,00 zł brutto(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi:      6.600,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, parter budynku pokój nr 3 o godz.1000 .

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wysokości–6.600,00 zł ( słownie: sześć tysięcy sześćset złotych ) z dopiskiem „wadium na zakup działki nr 456/4 w Tłuczani” na konto Urzędu Gminy w Brzeźnicy Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 grudnia 2019 r wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

 

dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną,

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

- w przypadku spółki cywilnej- aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójta Gminy Brzeźnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu i warunkami zagospodarowania działki wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składając do akt stosowne oświadczenie.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności  związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 

1. Wpłacenia ceny za wylicytowaną nieruchomość, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy sprzedaży.

2. Wszelkie koszty i opłaty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości objętej przetargiem ponosi w całości Nabywca.

 

Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w dniu spisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U z 2018 r, poz.2204 z późn.zm ) upłynął z dniem 04.11.2019 r.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Ogłoszenie o przetargu w/w nieruchomości znajduje się na stronie internetowej Urzędu, BIP Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica. Ponadto ogłoszenie o I publicznym nieograniczonym przetargu ustnym zamieszczono w gazecie o zasięgu   powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka” w dniu 14.09.2019r.

Bliższych informacji udziela Stanowisko d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.