house

 

I N F O R M A C J A

 

O wyniku pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, obejmującego działkę nr: 1974/4 o pow.0,3000 ha, obręb Marcyporęba  położoną w Gminie Brzeźnica dla   której urządzono Księgę Wieczystą KW KR1W/00048581/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Dnia 25 lipca 2019 roku o godz. 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem NR.OR.OSE.0050.220.2017Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 05 lipca 2017 r w składzie:

 

Pani     Mirosława     ZYBEK- Przewodniczący Komisji
Pan      Aneta    JANICKA- Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pani     Elżbieta        CAŁUS- Członek     Komisji
Pani     Agnieszka     KUTERMAK- Członek     Komisji
Pani     Urszula           KĄDZIOŁA- Członek     Komisji

 

przeprowadziła pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem sprzedaży była działka budowlana o numerze geodezyjnym: 1974/4 o pow.0,3000 ha, obręb Marcyporęba położona w Gminie Brzeźnica dla   której urządzono Księgę Wieczystą KW KR1W/00048581/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

 

Nieruchomość ta wolna jest od obciążeń i w stosunku do niej nie toczy się żadne postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Brzeźnica.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działka nr: 1974/4 położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny- 1.12MN1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosiła: 120 000,00 zł brutto.( słownie: sto dwadzieścia 00/100 tysięcy złotych brutto).

Postąpienie wynosiło: 1.200,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych).

Wadium: 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).

W wyznaczonym terminie wadium w wysokości: 12. 000,00 zł zostało wpłacone przez 1 oferenta. Do przetargu został dopuszczony 1 oferent. Osób niedopuszczonych nie było.

Najwyższa cena wywoławcza osiągnięta w przetargu dla nieruchomości, działki nr: 1974/4 wynosiła:121 200,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 00/100 złotych),


W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości obejmującej działkę nr: 1974/4 o pow. 0,3000 ha uwidocznionej
w Księdze Wieczystej NR KW KR1W/00048581/4, położonej w miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica zostali Państwo Agata i Grzegorz Meres zam. Brzeźnica, którzy zaoferowali cenę nieruchomości w wysokości: 21 200,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 00/100 złotych).

Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium w wysokości 12.000,00 złotych ( słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych) zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.