house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018r.poz.2204 z późn.zm)  w wykonaniu Uchwały NR III/23/2019  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019r,  podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 


Nr działki

 


Powierzchnia w  ha


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie  nieruchomości umowy najmu

Opis nieruchomości

Uwagi

 

1669/3

 

0,1071  ha

 

KR1W/00048581/4

 

Marcyporęba

 

Przedmiotem umowy najmu nieodpłatnego użyczenia jest kola użytkowy o pow. 133m2 zlokalizowany w budynku OSP Marcyporęba z/s ul. św. Floriana 20

 

Lokal użytkowy o pow. 133 m2 zlokalizowany jest w budynku OSP  Marcyporęba z/s Marcyporęba ul. Św. Floriana 20 położony  na działce 1669/3, obręb Marcyporęba. Działka wraz z budynkiem zlokalizowanym na działce 1669/3 stanowi własność Gminy Brzeźnica, objętej KW Nr KR1W/00048581/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne.

 

Nieodpłatne użyczenie najmu lokalu użytkowego przez Zarząd OSP  Marcyporęba z/s Marcyporęba ul. Św. Floriana 20

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07  marca  2019r do dnia 28 marca 2019r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”.

3. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.