house

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018r.poz.2204 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały NR III/22/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019r, podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Brzeźnica z/s Brzeźnica ul. Krakowska 109 na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy .

 


Nr działki

Powierzchnia w ha


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie nieruchomości umowy najmu

Opis nieruchomości

Miesięczna wysokość czynszu w zł.


231/173


0, 0374ha


KR1W/00048705/0


Brzeźnica


Przedmiotem umowy najmu lokalu użytkowego jest lokal użytkowy o pow. 11m2 zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Brzeźnica z/s ul. Krakowska 109


Lokal użytkowy o pow. 11 m2 zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Brzeźnica z/s Brzeźnica ul. Krakowska 109 położony na działce 231/173, obręb Brzeźnica.   Budynek wraz z lokalem użytkowym przeznaczonym do najmu na cele biurowe zlokalizowany jest na działce nr: 231/173 stanowi własność Gminy Brzeźnica, uwidocznionej w KW Nr KR1W/00048705/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne.


10,00zł/m2 netto + należny podatek VAT

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07 marca 2019r do dnia 28 marca 2019r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”.

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.