house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.2204 z późn.zm)  w wykonaniu Uchwały NR III/21/2019  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019r  podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem kompleksu sportowo - rekreacyjnego umowy nieodpłatnego użyczenia  na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia w  ha

 

 

Numer Księgi

Wieczystej

 

Obręb,

położenie

 

Przeznaczenie  nieruchomości umowy najmu

 

Opis nieruchomości

 

Uwagi

 

300

 

1,1770 ha

 

KR1W/00061747/3

 

Brzeźnica

 

Przedmiotem umowy nieodpłatnego użyczenia  jest nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem kompleksu  sportowo-rekreacyjnego z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności statutowej LKS Wisła-Łączany.

 

Budynek kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowany na działce nr: 300  stanowi własność Gminy Brzeźnica,  uwidoczniony w KW Nr KR1W/00048705/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Umowa nieodpłatnego użyczenia nieruchomości gruntowej i budynkowej związana jest z prowadzeniem działalności LKS i na realizację operacji w ramach programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne.

 

 

Nieruchomość gruntowa i budynkowa zostanie przekazana umową nieodpłatnego użyczenia LKS „Wisła” Łączany na cele zamieszczone w opisie nieruchomości.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07marca  2019r do dnia 28 marca 2019r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”.

3. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew. 23.