house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.121 z późn.zm)  w wykonaniu Uchwały NR XXXVII/379/2018  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018r oraz Uchwały NR XXV/151/2005 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu na grunty oddane w dzierżawę, podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy .

 


Nr działki

Powierzchnia w  m2


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie  nieruchomości

Opis nieruchomości

Miesięczna   wysokość  stawki czynszu  w  zł/m2  netto


705/7


300


KR1W/00048580/7


Paszkówka


Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przez  osobę fizyczną


Działka nr 705/7 o pow.0,1052 ha , stanowi własność Gminy Brzeźnica. Umowa dzierżawy dotyczy  części działki w którym prowadzona jest działalność gospodarcza przez osobę fizyczną.


1.00 zł/m2 + należny podatek VAT

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30  sierpnia  2018r do dnia 20 września 2018r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Wiadomości Powiatowe”.

3. Wysokość czynszu miesięcznego została ustalona na  podstawie Uchwały NR XXV/151/2005 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu na grunty oddane w dzierżawę, stanowiące  mienie komunalne lub pozostające we władaniu gminy.

4. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.