house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.121 z późn.zm)  w wykonaniu Uchwały NR XXXVII/380/2018  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018r  podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej  przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na okres powyżej 3 lat oraz od odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.

 


Nr działki


Powierzchnia w  m2


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie  nieruchomości


Opis nieruchomości


Uwagi

 

588

 

66

 

KR1W/00049077/5

 

Kossowa

 

Nieruchomość zostanie przeznaczona na cele statutowe Ludowego Klubu Sportowego „Przełęcz” Kossowa


Część nieruchomości lokalowej o pow. 66 m2 zlokalizowana jest w budynku Pawilonu Sportowego w Kossowej oznaczona nr porządkowym:94.Budynek stanowi własność Gminy Brzeźnica, zlokalizowany jest na działce nr 588,obręb Kossowa o pow. 0,0562 ha. Lokal o pow. 66 m2 zlokalizowany na parterze w budynku pawilonu przeznaczony będzie zgodnie z umową na cele statutowe Ludowego Klubu Sportowego „Przełęcz” Kossowa.  

 
Nieodpłatne użyczenie nieruchomości lokalowej

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30  sierpnia  2018r do dnia 20 września 2018r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Wiadomości Powiatowe”.

3. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.