house


Działając na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018r  poz. 121 ) w wykonaniu Uchwały NR XXXVII/377/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018 oraz Uchwały NR XXXIV/348/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018r, Wójt Gminy Brzeźnica podaje poniżej wykaz lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach, stanowiących własność Gminy Brzeźnica przeznaczonych w najem na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz  jednostki organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji  Brzeźnica.

 

 


L.p.

 

Nazwa budynku

 

Obręb, położenie

 

Nr ewidencyjny działki

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Powierzchnia użytkowa będąca przedmiotem najmu

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Opis nieruchomości


Miesięczna               wysokość  stawki                czynszu  w  zł/m2  netto

1

Budynek Centrum Kultury i Promocji


Brzeźnica

ul. Krakowska 107

34-114 Brzeźnica


231/175

0,0593 ha

953,90 m²

KR1W/00050301/5

Sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym i  łazienką  wraz z sanitariatami

5,00 zł/m2 + należny podatek  Vat

2

Dom Polsko-Słowacki


Marcyporęba

ul. Św.Marcina 218

34-114 Brzeźnica


2036/3 i 2036/2

0,1799 ha

348,00 m²

KR1W/00048582/4

Sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym i  łazienką wraz z sanitariatami

5,00 zł/m2 + należny podatek  Vat

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30  sierpnia  2018 r do dnia  20  września  2018 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl. oraz w prasie o zasięgu powiatowym „Wiadomości Powiatowe”.

  3. Wysokość czynszu miesięcznego została ustalona na  podstawie Uchwały Nr XXXIV/348/2018r Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018r w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu  najmu za lokali  użytkowych w budynkach  komunalnych stanowiących własność Gminy Brzeźnica  oddanych jednostce  organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

  4. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.