house

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.121 z późn.zm)  w wykonaniu Uchwały NR XXXVII/379/2018  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018r oraz Zarządzenia NR OR.OSE.0050.248.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z 18 października 2017r w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu  za 1 m 2  powierzchni użytkowej wolnych pomieszczeń garażowych w stosunku miesięcznym, podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości pomieszczenia garażowego  przeznaczonego na najem na okres  kolejnych 3 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy .

 

 


Nr działki

Powierzchnia w  m2


Numer Księgi

Wieczystej


Obręb,

położenie


Przeznaczenie  nieruchomości

Opis nieruchomości

Miesięczna               wysokość  stawki                czynszu  w  zł/m2  netto


381/5


16


KR1W/00060485/1


Kossowa


Pomieszczenie garażowe zostanie przeznaczona na cele  gospodarcze  osoby fizycznej


Pomieszczenie garażowe o pow. 16 m2 zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Ośrodka Zdrowia w Kossowej o nr porządkowym:15 Budynek garażowy stanowi własność Gminy Brzeźnica, zlokalizowany jest na działce nr : 381/5,obręb Kossowa o pow. 0,3786 ha.

2.20 zł/m2 + należny podatek VAT

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30  sierpnia  2018r do dnia 20 września 2018r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Wiadomości Powiatowe”.

3. Wysokość czynszu miesięcznego została ustalona Zarządzenia NR OR.OSE.0050.248.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z 18 października 2017r w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu  za 1 m 2  powierzchni użytkowej wolnych pomieszczeń garażowych w stosunku miesięcznym,

4. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.