house 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2018r poz. 121 z późn.zm) informuje, o wywieszeniu w dniach od 06.06.2018r do 27.06.2018r wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica przeznaczonej do nieodpłatnego użytkowania na okres powyżej 3 lat na rzez Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s Paszkówka.

 

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, celem podania do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji udziela Stanowisko ds. Rolnictwa, mienia komunalnego i lokali użytkowych Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 tel. 33 879-20-25 wew. 23, w godzinach pracy Urzędu.

 

Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

W Y K A Z

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.121 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały NR XXXIV/347/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018r podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica przeznaczonej do nieodpłatnego użytkowania na okres powyżej 3 lat oraz od odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy .

 


Nr działki


Powierzchnia w ha

 

Numer Księgi

Wieczystej 

Obręb,

położenie


Przeznaczenie nieruchomości w planie


Opis nieruchomości


Uwagi

 

929/3

 

 

 

 

 

 

 

0,1973 ha

 

 

 

 

 

 

KR1W/00046392/8

 

 

 

 

 

 

 

Bęczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr: 929/3  położona jest w terenach zabudowy rezydencjonalnej z otoczeniem parkowym z dopuszczeniem usług- symbol identyfikacyjny 4.27.MZ

 

 

Działka nr: 929/3 stanowi część boiska sportowego w Bęczynie, użytkowana przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy z/s 34-113 Paszkówka ul. Pobiedr 1. Użytkowana nieodpłatnie nieruchomość przeznaczona będzie na prowadzenie działalności określonej w statucie PUKS „Pobiedr” jako dopełnienie piłkarskiego cyklu szkoleń dla działających drużyn piłkarskich i prowadzenia działalności sportowej w różnych jej dziedzinach.

 

  

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne.


Nieodpłatne użytkowanie nieruchomości

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 czerwca 2018r do dnia 27 czerwca 2018r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl