house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 i art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz.121 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały NR XXXII/327/2018 i Uchwały NR XXXII/328/2018 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 lutego 2018r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OR.OSE.0050.292.2018 z dnia 25 maja 2018r podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym .

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia w  ha

 

Numer Księgi

Wieczystej

 

Obręb,

położenie

 

Przeznaczenie  nieruchomości w planie

 

Opis nieruchomości, Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości brutto w zł

 

 

330/15

 

 

330/16

 

 

 

 

 

837

 

0,0206 ha

 

 

0,0256 ha

 

 

 

 

 

0,1141 ha

 

KR1W/00092191/6

 

 

KR1W/00092191/6

 

 

 

 

 

KR1W/00092191/6

 

Chrząstowice

 

 

Chrząstowice

 

 

 

 

 

Chrząstowice

 

Działka nr: 330/15, 330/16    położone są miejscowości  Chrząstowice,   w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol identyfikacyjny – 2.12 MN1.

 

Działka nr: 837 położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-symbol -2.11MN1 i częściowo w terenach użytków zielonych na obszarze wału i międzywala o symbolu 2.4ZZ i częściowo w terenach dróg publicznych – 2.12 KDG1.

 

Działka nr: 330/15  powstała z podziału  działki  nr 330/2, częściowo zabudowana obiektem niemieszkalnym-stodołą, stanowić będzie dojazd do działki nr 380/4, stanowiącej własność osoby fizycznej.

Działka nr 330/16 powstała z podziału działki nr 330/2,  w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowić będzie dojazd do działek nr 380/3 i 380/14, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

 

Działka nr 837 powstała z połączenia działek nr 329/5, 330/13 i 419/1. Wydzielona działka 837 stanowić będzie poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 810, stanowiącej własność osób fizycznych.

Forma bezprzetargowa na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2018 poz.121 z późn.zm).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne.

 

6 000,00 (słownie:  sześć tysięcy złotych)

7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych)

 

 

24.500,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 maja 2018r do dnia 15 czerwca 2018r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl

3. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2018 poz.121 z późn.zm /, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 06 lipca 2018 r.