Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Brzeźnica umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Podstawy prawne:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Źródło pochodzenia środków na dofinasowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Tryb nauki

 

 

Wysokość dofinansowania

w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081,00 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254,00 zł

w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

 

Procedura postępowania:

 

 • o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Brzeźnica, pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Brzeźnica, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1);

 • pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2);

 • pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego pracownika;

 • do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

 

 1. dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;

 3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

 4. świadectwa pracy młodocianego pracownika;

 5. dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy – świadectwo pracy wystawione przez poprzedniego/poprzednich pracodawców;

 6. dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 7. dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

 8. aktualnego wydruku z CEIDG lub odpisu z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności;

 9. wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3);

 10. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4);

 11. innych dokumentów wynikających z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (np. oświadczenie czy pracodawca jest/nie jest rzemieślnikiem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5).

 

UWAGA !!!

 

W wyniku zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składanych od 1 września 2019 r. istotne jest, aby:

 

 • w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - młodociany zdał egzamin czeladniczy;
 • w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - młodociany zdał egzamin zawodowy.

 

Forma przyznania dofinansowania


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Miejsce załatwienia sprawy


Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy
, ul. Krakowska 111, 34 - 114 Brzeźnica, tel. 33 879 28 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pliki do pobrania:

 

Załącznik nr 1Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Załącznik nr 2Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załącznik nr 3Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 4Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy de minimis.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie czy pracodawca jest / nie jest rzemieślnikiem.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie zrzeczenie prawa do odwołania.