PGN2

 

ZAKRES DZIAŁANIA

W ramach projektu wymienionych zostanie 20 kotłów - pieców węglowych, które zastąpione zostaną 20 kotłami na gaz. Wykonane zostaną wewnętrzne instalacje niezbędne do funkcjonowania systemu.

Ponadto realizowane zostaną działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców ulotki, szkolenia informacyjne i spektakle teatralne dla najmłodszych.

 

 

CEL PROJEKTU

Podjęcie zaplanowanych działań pozwoli na osiągnięcie w założonym zakresie wskaźników rezultatów, które będą z kolei narzędziami do pomiaru celu szczegółowego projektu jakim jest: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Brzeźnica.

 

BUDŻET PROJEKTU:

 

Całkowita wartość projektu: 304 836,60

Dofinansowanie: 300 117,56

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:


2017 - 2020

 

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr