KANALIZACJA 2 m4 lipca 2017 r. w Krakowie wicemarszałek województwa - Stanisław Sorys, uroczyście przekazał przedstawicielom małopolskich gmin i przedsiębiorstw umowy gwarantujące przyznanie pieniędzy na rozbudowę oraz ulepszenie sieć wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Kwota dofinansowania: 1 701 146,00 zł

Całkowite koszty projektu: 3288401,33 zł

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

 

Cel projektu:

 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska poprzez rozbudowę 5,74 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Paszkówka i Sosnowice oraz rozbudowę 2,93 km sieci wodociągowej w miejscowości Marcyporęba. Realizowane inwestycje wpłyną na rozwój gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020