Oczyszczalnie 2017W ramach własnych środków budżetowych gminy przeznaczonych na ten cel w 2017 r. w wysokości 200 000,00 zł dofinansowano mieszkańcom do budowy 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji osobom fizycznym na terenie gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.