WOJT M

 

Wójt Gminy Brzeźnica przedstawia Raport o stanie Gminy Brzeźnica za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał.

 

Raport rozpatruje Rada Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem przeprowadza się debatę, w której uczestniczą Radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o Stanie Gminy.


Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób. Po zakończeniu debaty Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

RAPORT 2019

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Treść Raportu o Stanie Gminy Brzeźnica za 2019r.pobierz
2. Zgłoszenie do Debatypobierz