TABLICA OGLZgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o konsultacjach

 

Przedmiot konsultacji:


Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2020.

 

Termin konsultacji:


od 31 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku.

 

Forma konsultacji:


Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2020 >> pobierz

 

 

 

FE MAL HERB UE

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MŁODZI DUCHEM”

 

DOM SENIORA W ŁĄCZANACH - OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

 • opiekę wykwalifikowanego personelu 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku;
 • zabiegi fizjoterapeutyczne;
 • terapię zajęciową m.in.: arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, terapię ruchową i wiele innych zajęć;
 • opiekę psychologa i pielęgniarki;
 • wyżywienie;
 • możliwość wspólnego spędzania czasu i udziału w imprezach kulturalnych;

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 

 • wiek powyżej 60 lat;
 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Brzeźnica;
 • uzyskanie największej liczby punktów zgodnie z poniższymi kryteriami spośród osób, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

 

1)        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 2 pkt. (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ops/pcpr lub właściwych instytucji, orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna itp.);

2) W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca: Osoby niepełnosprawne intelektualnie – 4 pkt – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub zaświadczenie lekarskie. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, - 3 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 3 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 2 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności - 1 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ. W przypadku osób niepełnosprawnych, które kwalifikują się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopni niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy;

3)        Osoby korzystające z programu operacyjnego pomoc żywnościowa -  1 pkt - oświadczenie uczestnika projektu;

4)        Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 14 pkt. - w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych – oświadczenie o dochodach;

5)        Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - 2 pkt. – weryfikacja adresu zamieszkania z wykazem obszarów zdegradowanych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób niż przewidziano zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji z uczestnictwa, wykluczenia z projektu lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane osoby.

W ramach projektu przewidziano 30 uczestników w ośrodku oraz 15 niesamodzielnych seniorów w domach.

 

REKRUTACJA TRWA OD 22 DO 28 STYCZNIA 2020 ROKU

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica.

Szczegółowych Informacji udziela Kierownik GOPS w Brzeźnicy – Pan Grzegorz Wojtas w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie 33 879 20 29 w.12.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru >> pobierz

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

zatrudni

PSYCHOLOGA w projekcie Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym i na terenie Gminy Brzeźnica oraz dla osób samotnych powyżej 60 r.ż. "Damy radę"

 

 

Warunki zatrudnienia: praca na umowę zlecenie

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
 3. co najmniej dwuletni staż pracy,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzona stosownymi dokumentami,
 5. umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
 6. prawo jazdy kat. B, własny samochód.

 

Predyspozycje osobowościowe :

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność, samodzielność.

 

Zadania :

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi mieszkającymi na terenie Gminy Brzeźnica i przebywającymi w mieszkaniu chronionym.
 2. Współpraca z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach projektu, przy zachowaniu zasad tajemnicy zawodowej.
 3. Diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja pracy psychologicznej u osób z zaburzeniami psychicznymi (150 godzin w roku; 12-13 godzin w miesiącu).
 4. Wskazywanie głównych kierunków pracy pracownika socjalnego celem uzyskania jak najlepszych efektów udzielanego wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.

Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej
111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica                                                                                
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.                                                                                                                                                          

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako psychologa. 

 

Praca psychologa wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

 „Nabór na stanowisko psychologa” odbywa się w terminie: składanie dokumentów  do dnia 30.12.2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystenta rodziny

 

I. Wymagania niezbędne:


Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

8. umiejętność podejmowania decyzji

9. zdolność i otwartość na komunikowanie się

10. poczucie odpowiedzialności.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. wysoka kultura osobista

2. znajomość obsługi komputera

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

7. kreatywność, odporność na stres

8. nieposzlakowana opinia.

9. Prawo jazdy kategoria „B”

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

 

IV. Wymagane dokumenty

 

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

d) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

e) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. przykładowy plan pracy z rodziną.

6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako asystenta rodziny. 

 

Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

 „Nabór na asystenta rodziny 2020 ” odbywa się w terminie : składanie dokumentów od dnia 02.12.2019 r. do  dnia 16. 12. 2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

34- 114 Brzeźnica ul. Krakowska 111