ZP.271.248.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2018r w postępowaniu przetargowym pn.  „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 299.647,77 zł.

 

Lp.
Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.


Stanisław Barzycki

Zakład Budowlano-Montażowy

Kuków 121A, 34-206 Krzeszów

 

592.000,00

 

84 miesięcy gwarancji

2.


Firma Remontowo Budowlana

Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 Brzeźnica

 

294.514,45

 

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 19.10.2018r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał Pisma do pobrania >> zobacz