house

 

Wójt Gminy Brzeźnica na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U z 2019 poz.506) oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.poz. 2204 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XVII/163/2016 z dnia 22 czerwca 2016r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OS.0050.104.2019 z dnia 12 września 2019r, w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ustala i podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości budowlanej, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, działkę nr: 456/4, położoną w miejscowości Tłuczań przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego publicznego przetargu ustnego, znak: GM.6840.4.2019.MZ z dnia 13 września 2019r.

 

 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

 

Powierzchnia w ha

 

Numer Księgi

Wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza nieruchomości w zł brutto

 

Forma

zbycia

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

456/4

 

0,2441 ha

 

KR1W/00100111/2

 

Obręb

Tłuczań

 

Działka od strony południowej zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych, występują na niej ograniczenia zabudowy w postaci przebiegających i przecinających działki linii energetycznej. Teren o lekkim nachyleniu i spadku w kierunku południowym. Uzbrojenie techniczne działki: droga gminna asfaltowa, energia elektryczna siły i światła. Występują graniczenia w postaci osuwiska i spadku terenowego.

 

 

66.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

Sprzedaż w trybie publicznego nieograniczonego

przetargu

ustnego

 

Działka nr: 456/4 położona jest w„terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, symbol identyfikacyjny planu- 2.18 MN1.


1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2019r do dnia 11 października 2019r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

2. W związku z art. 34 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz.2204 z późn.zm) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a w.w ustawy, przysługuje osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złoży stosowny wniosek tj. od dnia 20.09.2019r do dnia 04.11.2019r .

3. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl.

4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew. 23.