DOM SENIOR MByć seniorem i mieć w pobliżu taki Dom Seniora, jak w Łączanach, to warunki o jakich marzą osoby starsze. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 22 maja 2019 r. Gmina Brzeźnica jest liderem w regionie, bo to już drugi dom seniora na tym terenie.

 

 

 

 

 

Placówka w Łączanach została urządzona w budynku dawnej szkoły. Adaptacja została właściwie przeprowadzona i to jest dodatkowy atut, bo obiekt ma oryginalny wygląd architektoniczny. Symboliczny będzie również powrót dawnych uczniów do budynku. Przyjdą tutaj już nie z obowiązku, ale z własnych chęci.

 

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali (patrząc na zdjęcie od lewej strony): ks. rodak Janusz Kozioł, ks. Bogusław Szewczyk, ks. Mieczysław Piela, senator Andrzej Pająk, przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, najstarsza mieszkanka Łączan Anna Szymula, Eugeniusz Kurdas Starosta Powiatu Wadowickiego, Miroslawa Zybek radna Rady Powiatu Wadowickiego . Poświęcenia dokonał ks. Bogusław Szewczyk proboszcz parafii w Łączanach.


Muzyczny recital w wykonaniu uczennic Juli Mostowik i Emilii Horąży z ZSP w Brzeźnicy uświetnił otwarcie.

Stosownie do sytuacji był czas okolicznościowych przemówień, gratulacji i podziękowań. Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos jako realizator przedsięwzięcia w zarysie przedstawił proces powstania Domu Seniora w Łączanach. Przypomniał genezę budynku szkoły, który wzniesiono w 1908 r. Pokrótce wspomniał etapy realizacji projektu, źródło dofinansowania, zasady na jakich będzie funkcjonował ośrodek dla seniorów.

Nie byłoby takiego efektu końcowego, jakby nie entuzjazm seniorów i poparcie od mieszkańców. Wójt podziękował: seniorom i mieszkańcom Łączan, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, projektantowi architektowi Robertowi Wójcikowi, wykonawcy firmy Budowa Plus Tomaszowi Szybiakowi, inspektorowi nadzoru Henrykowi Luberze z firmy Koprobud. Za szczególny wkład w powstanie obiektu i z okazji udziału w otwarciu Wójt Bogusław Antos wraz z Sekretarzem Gminy Brzeźnica Barbarą Klęczar wręczyli wybranym gościom pamiątkowe statuetki.

W imieniu seniorów podziękowania skierowała Stanisława Szymula - emerytowana nauczycielka, długoletnia społeczna zastępczyni kierownika szkoły w Łączanach. Gratulacje dla Wójta i Rady Gminy Brzeźnica oraz wrażenia z nowo otwartego obiektu i życzenia dla seniorów skierowali: senator na Sejm RP Andrzej Pająk, starosta Eugeniusz Kurdas, przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, senior ks. Henryk Młynarczyk, ks. rodak Mieczysław Piela proboszcz parafii w Polance Wielkiej, radna Rady Powiatu Wadowickiego Mirosława Zybek, sołtys Łączan Mateusz Wełna-Kozioł, radny Rady Gminy Brzeźnica Adam Kutermak.


Warto podkreślić, że jesień życia jest pięknym okresem. Rodzice i dziadkowie patrzą, jak radzą sobie ich dzieci. Jednak to nie jedyny cel życia. Dom seniora ma sprawić, że ich czas wolny zostanie ciekawie zagospodarowany, a kondycja fizyczna poprawiona. Trafne było stwierdzenie seniorów: „Nie musimy już tylko wyglądać przez okno, kiedy dzieci i wnuki wrócą do domu”.

W inauguracji nowego ośrodka uczestniczyli: seniorzy-mieszkańcy Łączan, seniorzy z Domu Seniora w Marcyporębie, senator na Sejm RP Andrzej Pająk, ksiądz Bogusław Szewczyk, proboszcz z Łączan i księża rodacy z Łączan: ks. Mieczysław Piela, ks. Janusz Kozioł, starosta powiatu wadowickiego Eugeniusz Kurdas wraz z radnymi Rady Powiatu Wadowickiego: Mirosława Zybek, Kazimierz Mostowik, przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł i radni: Barbara Ewiak, Adam Kutermak, Paweł Wadowski, Krzysztof Wyroba, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Pindel-Polaszek sołtysi z Gminy Brzeźnica: Marek Gonciarczyk, Anna Orzechowska, Katarzyna Myśliwiec, Mateusz Wełna-Kozioł, Wojciech Żurek; dyrektorzy szkół i instytucji, kierownicy jednostek gminnych: Beata Chmielowska, Agnieszka Faber, Elżbieta Kosek, Wiesława Jarguz, Wojciech Spisak, Grzegorz Wojtas, przedstawiciele mediów: ks. Henryk Młynarczyk z „Carolusa”, Edyta Łepkowska z „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”i portalu: www.beskidzka24.pl, Krzysztof Kopacz z „Wiadomości Powiatowych”i portalu: www.powiatlive, a także dziennikarze z TV Kulturalny Powiat.

Dom Seniora w Łączanach prezentuje się pięknie, a władze gminy zachęcają, aby zobaczyć odrestaurowany obiekt. Niebawem rozpoczną się tutaj regularne zajęcia z zakresu rehabilitacji, rekreacji, integracji społecznej.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Młodzi Duchem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3

 

EU RZP MAL UE