SESJA 1 MW dniu 7 czerwca 2018 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji. Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł przywitała wszystkich obecnych i przystąpiła do otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy.

Głównym tematem porządku obrad obok stałych punktów było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica.


Radni w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. Na 12 obecnych radnych za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium zagłosowało 10 radnych 2 wstrzymało się od głosu.

W tym miejscu nie zabrakło gratulacji kierowanych do Wójta Gminy Bogusława Antosa. Wójt Gminy podziękował wszystkim „ …jest to nasz wspólny sukces, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek i pracowników urzędu, za co wszystkim dziękuję”


Oprócz stałych punktów obrad ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno - kulturalnymi dotyczącymi gminy.

Wójt Gminy zwrócił szczególną uwagę na trwające inwestycje, takie jak: Budowa Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy, budowa sali gimnastycznej w Mracyporębie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paszkówce.


Ponadto Wójt poinformował o rozpoczynających się kolejnych inwestycjach – budowie zaplecza centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy wraz z dużym zapleczem parkingowym oraz budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie.

Dodatkowo podkreślił, że zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Marcyporębie.

Ważną kwestią było także podjęcie przez radnych gminy uchwały dotyczącej emisji 7500 szt. obligacji z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno - rozwojowych, takich jak: Budowa Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy oraz utworzenie Domu Seniora w Łączanach.

Radni gminy zdecydowali o emisji obligacji komunalnych gdyż są korzystniejszą formą obok kredytu na finansowanie inwestycji gminnych.

W kolejnych punktach porządku obrad Radni Gminy podjęli następujące uchwały w sprawie:

 

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2017 rok,

 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

 3. uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,

 5. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez regulatora,

 6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018 - 2028,

 8. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 9. zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 10. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica,

 11. uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za przybycie oraz zakończyła obrady.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz